Hvad skal vi med kultur?

Ved kommunalvalget i 2017 var emnet ”kultur- og fritidstilbud” et emne som kun 9% af vælgerne prioriterede inden valget. Man kan spørge om, hvorfor det så overhovedet er vigtigt at have fokus kulturens betydning for vores kommune?

Kunst, kultur og fritid handler i min optik om meget mere end blot oplevelser og underholdning. Der er mere end blot fester, fodbold og finkulturelle arrangementer i spil, når der fokuseres på kulturens betydning for vores kommune.

Dagtilbud og skoleområdet er vigtige institutioner, når børnene bliver præsenteret for kunst og kultur gennem oplevelser de oplever i disse sammenhænge.

I rapporten ”Børn og unge i Danmark – Velværd og trivsel” (2018) nævnes desuden en række centrale pointer omkring kulturens vigtige betydning for integrationen, ligesom det ved Center for Børneliv i 2020 konkluderes at: kulturaktive børn klarer sig bedre i skolen.

Når disse konklusioner holdes op imod data fra rapporten ”6-by Nøgletal 2021” Udgivet af landets 6 største byer (herunder Randers Kommune), er der efter min vurdering et par vigtige områder, som vi i kommunen bør have fokus på i fremtiden.

I Randers udgør andelen af de 6-16årige i alt 12,4% af det samlede indbyggertal. Denne aldersgruppe er størst sammenlignet med de øvrige 5 største byer i samme aldersgruppe.

Når dette sammenholdes med nettoudgifter i kr./pr. indbygger for de 6 kommuner, så ligger Randers 2. sidst med 1769 kr./indbygger. Endvidere er andelen af elever på musikskolen i Randers Kommune den laveste udover København. Vi bruger altså ikke nær så stor en andel af kr./indbygger på kultur som i de øvrige byer.  

Her ser jeg et paradoks, og et behov for at sætte ind både økonomisk, men også iværksætte projekter på tværs af en bred vifte af kulturinstitutioner lige fra Kulturhuset, musikskolen og de mindre kunstforeninger rundt i landsbyerne til et oplagt samarbejde med dagtilbud og skoler for at fremme vores børns kognitive udvikling sociale kompetencer.

Det bliver i høj grad et spørgsmål om, at kulturen kan være med til at opbygge et solidt fundament af kulturel kapital og forbedre børnenes demokratiske evner, ved at de i fremtiden bliver præsenteret for et bred udbud af forskellige kultur- og fritidstilbud.